Borås Stad

Nämnder (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Arbetslivsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Vård- och äldrenämnden